Hlavní stranaHlavní strana

  Žižkovská radnice - kulturní památka
Praha 3

GENERÁLNÍ OPRAVA A RESTAUROVÁNÍ PLÁŠTĚ BUDOVY

Investor: Městská část Praha 3
Památkový dohled: Pražský ústav památkové péče

     Od povýšení Žižkova v roce 1881 na město představitelé uvažovali o postavení nové, reprezentativní budovy radnice. S výstavbou objektu v neorenesančním stylu bylo započato v roce 1889 pod vedením stavitelů Josefa Přády a Theodora Brože a téhož roku byla dokončena hrubá stavba. K plnému provozu pro veřejnost byla radnice slavnostně otevřena v předvečer zahájení Jubilejní výstavy v roce 1891. Nová budova však brzy přestala stačit potřebám rychle se rozvíjející městské části. Obec proto zakoupila sousední dům v Lipanské ulici, dala jej zbourat a na jeho místě bylo v letech 1910 - 1911 přistavěno stavitelem Zdeňkem Fričem nové secesní křídlo.
     Reprezentativní budova radnice je řešena jako pravoúhlá dvoukřídlá stavba s rondelem v nároží. Objekt je třípodlažní. s bohatě členěnými štukovými omítkami, přičemž strana do Havlíčkova náměstí má bohatší dekor. První podlaží je po celém vnějším obvodu pojednáno hrubě zpracovanou bosáží, pasivní plochy celé fasády pak rustikou. Aktivní prvky tvoří bohatá štuková výzdoba nad okenními frontony, nárožní bosáže, hlavice a patky pilastrů okenních šambrán, kartuše s erby a ozdobné krakorce pod korunní římsou. Z kamenných dekorativních prvků jsou zastoupeny balustrády balkonů a ozdobné čučky na balkonech a na atice. Na části atiky do Havlíčkova náměstí pak čtyři kartuše s erby.
     Secesní přístavba je řešena jako tříosá čtyřpodlažní stavba s balkonem ve střední ose v úrovni II. NP.

     Vlastní opravě předcházel rozsáhlý restaurátorský průzkum stavu poškození kamenných i štukových částí pláště budovy i kovových prvků včetně analýz vzorků.
     Cílem restaurátorského zásahu byla rehabilitace historické fasády významné architektonické dominanty města Žižkova. Koncepce i dílčí postupy byly v průběhu realizace dále upřesňovány za účasti restaurátorů, odborného architektonického a památkového dohledu.
     Návrh barevného řešení upřednostnil monumentální vyznění architektury s původním historickým členěním. Na základě konzultací ve věci finální barevné úpravy kamenných architektonických prvků bylo rozhodnuto provést lazurní barevné retuše a přiznat kámen v jeho přírodní barevnosti. Kovové prvky byly demontovány, restaurovány v dílně a znovu osazeny na původní místa.